Privacyverklaring

MIJenZORG, gevestigd aan Valkhof 70, 2272 HT Leidschendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.mijenzorg.nl | Valkhof 70, 2272 HT Leidschendam | mijenzorg32@gmail.com |

Loes Huijgens is de Functionaris Gegevensbescherming van MIJenZORG. Zij is te bereiken via mijenzorg32@gmail.com


Persoonsgegevens die wij verwerken

MIJenZORG verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

– Locatiegegevens (beveiligingsplug-in in WordPress)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mijenzorg32@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MIJenZORG verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– MIJenZORG analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.


Geautomatiseerde besluitvorming

MIJenZORG neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. MIJenZORG gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Hostingservice KeurigOnline
  • WordPress CMS
  • WordPress beveiligingsplug-in met mogelijkheid tot handmatig, permanent blokkeren van IP-adressen die zich schuldig maken aan uploaden van onveilige bestanden en ongeoorloofde inlogpogingen uitvoeren, dan wel de website proberen te hacken.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MIJenZORG bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens                         Bewaartermijn                 Reden

Personalia                                         1 jaar                                 correspondentie

E-mailadres                                       1 jaar                                 correspondentie, informeren

IP-adres                                              geen                                 alleen voor blokkeren IP-adressen

Locatiegegevens                               1 jaar                                 alleen voor monitoren live traffic beveiligingsplug-in

Jouw activiteit op website               1 jaar                                t.b.v. verbeteren dienstverlening

 

Delen van persoonsgegevens met derden

MIJenZORG verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MIJenZORG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MIJenZORG gebruikt alleen technische en functionele cookies. Verder gebruiken we uitsluitend analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Zie ook onze uitgebreide cookie verklaring op de website.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MIJenZORG en heb je het recht op gegevensoverdraag-baarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw, door ons verzamelde, persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander (door jou genoemde organisatie) te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mijenzorg32@gmail.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

MIJenZORG wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MIJenZORG neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mijenzorg32@gmail.com .